เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว / 5วัน3คืน / มา 7 จ่าย 6

28,000.00฿

เที่ยวญี่ปุ่น แบบกรุ๊ปส่วนตัว วันนี้ เรามีโปรโมชั่นขอเสนอ!!!!

เที่ยว 7 คน จ่ายแค่ 6 คน ไปฟรี ๆ 1 คนจ้าา 😆

Category:

Description

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน โรงแรมระดับ 2.5 ดาวขึ้นไป หรือสไตล์คอนโด
  • ค่าอาหารทุกมื้อ และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทางตั้งแต่สนามบินญี่ปุ่น
  • ค่าไวไฟ กรุ๊ปละ 1 เครื่อง
  • ค่าประกันการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • กรุณา ยืนยันการเดินทางและชำระเงินมัดจำขั้นต่ำท่านละ 50% ของราคาโปรโมชั่น กรณีไม่เป็นไปตามกำหนด บริษัทฯ ขออนุญาตยกเลิกการจองของท่าน โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่า ใช้จ่ายส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงการเดินทางใน ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

(หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ

#เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว / 5วัน3คืน / มา 7 จ่าย 6

Facebook Comments
(Visited 76 times, 1 visits today)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เที่ยวญี่ปุ่น กรุ๊ปส่วนตัว / 5วัน3คืน / มา 7 จ่าย 6”

Your email address will not be published. Required fields are marked *